Aktualności

Wynik przeprowadzenia konsultacji zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów

włącz .

 

Dnia 25 listopada 2016 r. zakończył się proces konsultacji zmian  lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zmiany podyktowane były chęcią uzyskania lepszych efektów realizacji LSR dzięki podniesieniu jakości składanych do LGD wniosków oraz rozwinięciu zapisów zawartych w dotychczasowych kryteriach w celu lepszej przejrzystości kryteriów wyboru operacji, a także zmianą Wytycznych nr 2/1/2016 MRiRW w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w prozes konsultacji.

 

Wynik przeprowadzenia konsultacji zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów 

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji projekty inwestycyjne inne niż grantowe i z zakresu przedsiębiorczości

Karta oceny  według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przedsiębiorca kontynuacja

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji Działanie PROW 2014-2020: Przedsiębiorca nowy

Karta oceny  według lokalnych kryteriów wyboru operacji do działania: „Wdrażanie LSR – granty”

 

 

 

Spotkania konsultacyjno-informacyjne

włącz .

Spotkania informacyjne

włącz .

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo do końca roku planuje uruchomić pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Środki finansowe w tym naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.

 

W związku z planowanym naborem wniosków o dotacje LGD planuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

 

22 listopada 2016 r. Milanówek, Budynek C Urzędu Miasta,ul. Spacerowa 4, godz. 17-20

23 listopada 2016 r. Brwinów, Urząd Gminy,ul. Grodziska 12 , godz. 17-20

24 listopada 2016 roku Podkowa Leśna, , Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, godz. 17-20

 

W ramach każdego ze spotkań zostaną omówione m.in.:

1.       Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.

2.       Tryb wyboru projektów do dofinansowania.

3.       Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu

4.       Podstawowe zobowiązania umowne.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.